Ban lãnh đạo

Viện trưởng: PGS.TS. Đỗ Năng Toàn
  • Phụ trách chung các hoạt động của Viện; Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt hoạt động và công tác của Viện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được ĐHQGHN giao;
  • Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện.
  • Trực tiếp phụ trách công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển Viện, tổ chức cán bộ, Kế hoạch - tài chính, Ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN.
Điện thoại: (024) 37547347 
Email: dntoan@vnu.edu.vn
Phó Viện trưởng: TS. Đinh Văn Dũng
Phụ trách công tác: Khoa học và Công nghệ, Hợp tác quốc tế, Thi đua – khen thưởng và một số nhiệm vụ khác khi được Viện trưởng phân công.
Điện thoại: (024) 37547347 
Email: dzung.dinh@vnu.edu.vn
Phó Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Hà Nam
Phụ trách công tác: Đào tạo, Thanh tra và Pháp chế, Hành chính – quản trị và một số nhiệm vụ khác khi được Viện trưởng phân công
Điện thoại: (024) 37547347 
Email: namnh@vnu.edu.vn


Tin liên quan

Được thành lập theo Quyết định số 14/2001/QĐ-Ttg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trung tâm được xây dựng trên cơ sở Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin Việt Nam do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thành lập từ năm 1997 thuộc Dự án hợp tác kỹ thuật giữa hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản (1997-2002).